ENplus® Revizija: pagrindiniai pasikeitimai, pereinamasis periodas ir daugiau

Po kelerius metus trukusių išsamių konsultacijų ENplus® reikalavimų peržiūra buvo baigta.  Naujoje dokumentų struktūroje išdėstyti svarbiausi visų sertifikavimo proceso lygmenų reikalavimų ir procedūrų pakeitimai, o naujoje valdymo vientisumo programoje išaiškintos ENplus® valdymo organų teisės ir pareigos bei nustatyta jų tarpusavio vidinė ir išorinė kontrolė.

Šiame straipsnyje apžvelgiami svarbiausi pakeitimai ir jų poveikis ENplus® suinteresuotosioms šalims. Atkreipkite dėmesį, kad visą informaciją galite rasti atnaujintuose dokumentuose, kuriuos jau galima rasti Šaltinių skiltyje ENplus®svetainėje.

Nauja dokumentų struktūra

Nuo šiol ENplus® Standartai yra dokumentai, apibrėžiantys reikalavimus visoms pagrindinėms sertifikavimu suinteresuotoms šalims, ENplus® Procedūriniai dokumentai – tai dokumentai, nustatantys Europos granulių tarybos (EPC) ir ENplus® procedūras, susijusias su sistemos kūrimu ir valdymu, o rekomendaciniuose dokumentuose pateikiama išsami informacija ir (arba) aiškinimai apie konkrečias temas, pavyzdžiui, sandėliavimą ir pakuočių dizainą.

Atitinkamai ENplus® Standartus sudaro trys atskiri dokumentai (vertimas į lietuvių kalbą bus įkeltas greitu metu, tačiau esant bet kokiems neaiškumams visais atvejais pirmenybės bus teikiama dokumentams anglų kalba):

  • ENplus® ST 1001 – ENplus® medienos granulės – Reikalavimai įmonėms
  • ENplus® ST 1002 – Reikalavimai sertifikavimo ir bandymų įstaigoms atliekančioms ENplus® sertifikavimą
  • ENplus® ST 1003 – ENplus® prekės ženklų naudojimas – Reikalavimai

Pagrindiniai pokyčiai, susiję su sertifikuotomis įmonėmis ir medienos granulėms taikomais reikalavimais

Atliekant peržiūrą buvo pakeisti keli apibrėžimai. Pavyzdžiui, didmaišiai dabar laikomi biriomis granulėmis (nepriklausomai nuo to, ar jie sandarūs, ar nesandarūs), todėl jiems taikomi birioms granulėms keliami reikalavimai. Dalinio ir pilno krovinio apibrėžtys pakeistos į mažų ir didelių apimčių pristatymus, kur vienintelis kriterijus yra pristatymo svoris.

Visi ENplus® sertifikuoti skirtingų klasių ir diametrų gaminiai gamybos ir prekybos proceso metu turi būti fiziškai atskirti. Šis reikalavimas kartu su reikalavimais dėl parduotų granulių pristatymo dokumentų ir masės balanso apskaitos yra pagrindas kontrolės grandinės reikalavimams. Visa tai padeda užtikrinti, kad įmonė neparduotų daugiau ENplus® sertifikuotų produktų, nei jų pagamino ar nusipirko.

Kad būtų užtikrintas atsekamumas ir ypač lengvas neatitiktinio produkto priežasčių nustatymas granulių rinkoje, sertifikuotos įmonės turės registruoti partnerius, atsakingus už granulių pakavimą į maišus, ir parduodamų birių granulių tiekėjus. Be to, ant sertifikuotų granulių maišelio turės būti nurodytas serijos numeris, pagal kurį galima nustatyti granules į maišelį supakavusią įmonę, vietą ir supakavimo į maišelį datą.

Įmonei, turinčiai veiklos vietų tinklą, dabar gali būti taikomas vienas sertifikatas. Įmonė, turinti daug padalinių, gali būti viena įmonė, turinti kelias gamybos ar prekybos vietas, pristatymo sunkvežimius, sandėliavimo vietas ir (arba) pardavimo biurus, kurie yra vieno juridinio asmens dalis arba yra atskiri juridiniai asmenys, tačiau juos valdo gamintojo ir (arba) prekiautojo juridinis asmuo – centrinis biuras. Taip pat leidžiama sertifikuoti tarpvalstybines daugiaškes įmones, išskyrus Vokietijoje esančius gamintojus ir įmones.

Pagal persvarstytą ISO 17225-2 standartą dabar granulės bus tiriamos ir pagal tris naujus parametrus – dalelių tankį, stambias smulkias daleles ir mažesnių nei 10 mm granulių dalį. Taip pat nustatyti nauji ir išsamesni reikalavimai, susiję su savikontrole gamybos proceso metu, taip pat pakrovimo metu ir (prieš ir (arba) po pakavimo į maišus).

Taip pat peržiūrėti licencinio mokesčio dydžiai (tarifai) ir įvestas kasmetinis administracinis mokestis. Licencinių mokesčių dydžiai Lietuvoje bus paskelbti greitu metu.

Įmonės taip pat turės iš naujo pasirašyti sutartis su ENplus® administracija ir 2023 m. pradžioje bus pakviestos naudotis nauja skaitmenine priemone ENplus® Sertifikavimo platforma. Ši platforma užtikrins lengvesnį sistemos suinteresuotųjų šalių bendravimą ir keitimąsi dokumentais.

Pereinamasis periodas

Visi nauji sertifikatai išduoti po įsigaliojimo datos (2023-01-01), turi atitikti naujųjų dokumentų ENplus® ST 1001 ir ENplus® ST 1003 reikalavimus;

Visos įmonės, kurios buvo sertifikuotos iki įsigaliojimo datos (2023-01-01), turi atitikti ENplus® ST 1001 dokumento reikalavimus iki pereinamojo laikotarpio datos 2024-01-01 o atitiktį reikalavimams įvertins ENplus® sertifikavimo įstaiga per kitą reguliarų patikrinimą po pereinamojo laikotarpio datos.

Išsamią informaciją apie, paraiškas teikiančioms ir sertifikuotoms, įmonėms taikomus reikalavimus, taip pat reikalavimus medžio granulėms galima rasti dokumente ENplus® ST 1001.

Atkreipkite dėmesį į brošiūrą su pagrindinių pakeitimų apžvalga čia.

Pasižiūrėkite šį dokumentą, kuriame nurodomi pakeitimai tarp senosios ir naujosios dokumentacijos.

Pagrindiniai pokyčiai, susiję su atitikties vertinimo įstaigomis, teikiančiomis ENplus® sertifikavimo paslaugas

Labai svarbus pokytis yra tas, kad Sertifikavimo įstaiga bus visiškai atsakinga už sertifikavimo procesą. Ji gali vykdyti šio proceso veiklą naudodamasi savo vidaus ištekliais arba kreipdamasi į išorės subjektus (sudarydama subrangos sutartis). Atsižvelgiant į šį pokytį, paraiškas teikiančioms bendrovėms nebereikės sudaryti atskirų sutarčių ne tik su sertifikavimo įstaiga, bet ir su tikrinimo ir bandymų įstaigomis.

Sertifikavimo įstaiga atlieka pirminius, kasmetinius priežiūros ir pakartotinio sertifikavimo patikrinimus vietoje. Dabar leidžiama atlikti nuotolinius patikrinimus, tačiau tik tam tikrais atvejais. Sertifikuotiems gamintojams, taip pat prekiautojams ir paslaugų teikėjams, vykdantiems pakavimo į maišelius veiklą, nustatytas vienas papildomas metinis iš anksto nepraneštas mėginių ėmimas ir granulių tyrimas.

Naujajame dokumente ENplus® ST 1002 apibrėžiamos dviejų tipų neatitiktys – didelės ir mažos (ir pastabos). Sertifikavimo įstaiga nustato ir klasifikuoja neatitiktį, o įmonė privalo išsiaiškinti priežastį ir pasiūlyti taisomuosius veiksmus. Pastaruosius turėtų patvirtinti sertifikavimo įstaiga, kuri taip pat nustato ištaisymo laiką ir tikrinimo priemones.

Peržiūra įvedamas dar vienas patikimumo ir atskaitomybės lygmuo – akreditacija. Pačią sertifikavimo schemą akredituos Europos bendradarbiavimo akreditacijos srityje organizacija.  Visos atitikties vertinimo įstaigos, dirbančios pagal šią schemą, taip pat turi turėti specialią ENplus® akreditaciją, kuri apibrėžta ir paaiškinta naujuose dokumentuose. Be to, pagal sertifikavimo vientisumo programą bus stebima ir vertinama atitikties vertinimo įstaigų veikla.

Patikrinimus atliekantys auditoriai taip pat privalo atitikti tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, turėti patirties miškininkystės sektoriuje, atitinkamų žinių ir įgūdžių, taip pat sėkmingai baigti ENplus® pripažintus mokymus ir seminarus.

Visą informaciją apie atitikties vertinimo įstaigoms, atliekančioms ENplus® sertifikavimą, keliamus reikalavimus galima rasti dokumente ENplus® ST 1002.

Pažiūrėkite mūsų brošiūrą su pagrindinių pakeitimų apžvalga čia.

Pažiūrėkite šį dokumentą, kuriame nurodomi pasikeitimai tarp senosios ir naujosios dokumentacijos.

ENplus® prekės ženklai

Buvo peržiūrėti reikalavimai, taikomi visų sertifikuotų ir nesertifikuotų subjektų naudojamiems ENplus® prekių ženklams. Išsamią informaciją rasite toliau pateiktoje lentelėje.

table trademark

1 PASTABA: Kitiems naudotojams leidžiama naudoti ENplus® žodinį ženklą su kokybės klase, ENplus® kokybės ženklą, ENplus® sertifikavimo ženklą ir ENplus® paslaugų ženklą ne ant gaminio, šviečiant apie jų reikšme. Toks naudojimas neapima ENplus® ID.

2 PASTABA: Prekiautojai, neturintys ENplus® sertifikato, ir prekiaujantys tik supakuotomis granulėmis, gali naudoti ENplus® maišelio dizainą tik nuotraukos, kurioje yra pavaizduotos ENplus® pakuotės dizaine supakuotos granulės, pavidalu.

Taip pat kviečiame susipažinti su dokumentu ENplus® ST 1003, kuriame pateikiami visi reikalavimai, susiję su ENplus® prekės ženklo naudojimu.

Aplankykite Technininės dokumentacijos puslapį, kad rastumėte visus dokumentus (dokumentai lietuvių kalba bus keliami palaipsniui, tada siūlome, kartas nuo karto pasitikrinti).

ENplus® informacija.

en_GBEN